FIRMA

NAJNOWSZE

REJESTRACJA
POJAZDÓW


- Osobowe

- Ciężarowe

- Maszyny

KONTAKT

Proj. Motylasty (C)

 

DOKUMENTACJA

Powykonawcza

Przetargowa

Nadzór
budowlany

Kosztorysy

 

 

 

Dokumentacja :

Dokumentacja techniczna.
Dokumentacja techniczna – występuje w postaci opisów technicznych, obliczeń konstrukcyjnych, rysunków, planów, kosztorysów i harmonogramów. Przechowywana jest w archiwach użytkowników, inwestorów, wykonawców inwestycji, w archiwach instytucji, które w zakresie swoich kompetencji mają wydawanie zezwoleń budowlanych oraz archiwach jednostek projektowania.
Generalnie rzecz ujmując, dokumentacja techniczna służy do realizacji inwestycji, utrzymania obiektów w dobrym stanie technicznym, do produkcji określonych wyrobów, utrzymania w ruchu linii technologicznych, a także dla zachowania sprawności pojedynczych urządzeń.
W zależności od miejsca jej przechowywania ma ona różne okresy przechowywania. Decydują o tym kwalifikatory, zatwierdzane dla państwowych jednostek projektowania przez archiwa państwowe. O ile dokumentacja ta nie została zakwalifikowana do kategorii A, nakazuje się przechowywanie jej użytkownikom, zarządcom budynków i instytucjom wydającym pozwolenia budowlane, przez okres istnienia obiektu i dodatkowo przez okres pięciu lat po jego zburzeniu, utracie czy zaprzestaniu eksploatacji.
Dokumentację techniczną można podzielić z uwagi na jej zakres rzeczowy na:
- dokumentację inwestycyjną
- dokumentację konstrukcyjną
- dokumentację technologiczną
- dokumentację fabryczną
- dokumentację naukowo-techniczną
- dokumentację badawczo-rozwojową

dir-com

Przedmiar
Przedmiar (dawniej: kosztorys nakładczy, kosztorys ślepy) – opracowanie określające rodzaj, sposób wykonania i ilość robót konkretnego zadania, stworzone przed jego realizacją. Przedmiarowanie stosuje się jako pierwszy etap kosztorysowania w realizacji nowych zadań. Normowe zasady przedmiarowania określone są dla wielu dziedzin, takich jak np. budownictwo, górnictwo, hutnictwo, melioracje i inne, w zestawieniach nakładów rzeczowych, stanowiących bazę normową dla kosztorysowania.
Komplementarnym dopełnieniem dla przedmiaru jest obmiar. Obmiar wykonywany jest dla istniejących obiektów na podstawie odpowiednich pomiarów, których wynik jest podstawą przyjęcia ilości obmiarowej danej pozycji obmiaru. Przedmiar wykonywany jest przed rozpoczęciem ich realizacji. Oznacza to, iż wykonywany może być tylko na podstawie określonej bazy technicznej, tj. dokumentacji technicznej, założeń i danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania, ewentualnego projektu technologii robót, i innych analiz, opracowań oraz dokumentów. Nie ma w tym przypadku możliwości wykonania pomiarów; obiekt fizycznie jeszcze nie istnieje.
Jak wyżej zaznaczono bazę normową stanowią odpowiednie zestawienia nakładów rzeczowych.
Są to np.
- KNR: Katalog Nakładów Rzeczowych
- KSNR: Katalog Scalonych Nakładów Rzeczowych
- KNNR: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
- i inne.
Katalogi określają szczegółowo sposób wyznaczania ilości poszczególnych robót, wyodrębnianych z całości zadania, na podstawie bazy technicznej, i zapisywanej w kolejnej pozycji przedmiarowej. Oprócz ilości robót, w przedmiarze robót podaje się również podstawę dokonania obliczeń, tj. oznaczenia konkretnego katalogu nakładów i numeru tabeli oraz pozycji w tabeli lub innej zastosowanej podstawy przedmiarowania.
Jak na wstępie podano przedmiar, oprócz rodzaju i ilości robót, precyzuje także sposób ich wykonania. Ma on bowiem istotne znaczenie technologiczne i kosztowe. Jest niezbędny w procesie tworzenia kosztorysu oraz planowania realizacji zadania.
Przykładowo dla zadania inwestycyjnego z zakresu budownictwa: jeżeli w projekcie budynku zaprojektowano fundamenty w postaci ław żelbetowych, to nie jest wystarczającym określenie w przedmiarze ilości ław, lecz zgodnie z daną normą przedmiarowania zawartą w katalogu, zarówno dla wyceny robót jak i późniejszej ich realizacji, niezbędne jest uszczegółowienie technologii ich wykonania; w rozpatrywanym przypadku dotyczyć to powinno co najmniej określenia jakie zostanie zastosowane deskowanie (tradycyjne, typu ACRO, inne systemowe, lub inne), sposób betonowania (za pomocą pompy do betonu, pojemnikiem za pomocą żurawia, ręczne z przewozem betonu taczkami, lub inne), a także ewentualne, inne szczegóły technologiczne. Wybór sposobu wykonania danego elementu zależny jest od wielu czynników, nie tylko od projektu ale i skali przedsięwzięcia, możliwości technicznych wykonawcy, warunków lokalnych itd.. Szeroki zakres katalogów w danej dziedzinie (np. budownictwie), umożliwia zwykle wybór spośród możliwych, stosowanych współcześnie metod.Jednak zdarza się, iż specyfika robót wymusi zastosowania zamiast opracowań katalogowych, inne normowania, np. analizę indywidualną, analogię, interpolację, ekstrapolację, różne publikowane poprawki, dodatki, współczynniki normowe, lub inne, co w przedmiarze przy podaniu podstawy normowej winno być zaznaczone.
Przedmiar najczęściej tworzony jest w postaci tabeli, w której umieszcza się kolejne pozycje przedmiaru. Każda pozycja składa się z poszczególnych kolumn tabeli. Uwzględnia się następujące kolumny: liczba porządkowa pozycji, podstawa przedmiaru, opis, jednostka miary, liczba jednostek (ilość przedmiarowa robót). Obecnie dostępne są liczne aplikacje do kosztorysowania, w których kosztorysant tworzy również przedmiar robót. Program taki dostarcza zwykle na potrzeby przedmiarowania szereg udogodnień, np. wzory matematyczne, odpowiednie funkcje dla podstawowych wielkości fizycznych i zależności pomiędzy nimi, przeliczniki jednostek, możliwość definiowania stałych, rzadziej zmiennych, prostych funkcji obliczeniowych, odwołań do wcześniej zdefiniowanych przedmiarów lub ich wybranych i oznaczonych fragmentów itp.. Tak stworzony przedmiar może być następnie automatycznie użyty do tworzenia kosztorysu

dir-com

Kosztorysowania
Proces kosztorysowania składa się z następujących ogólnie określonych etapów
ustalenie celu sporządzenia kosztorysu i na tej podstawie rodzaju kosztorysu i jego zakresu,
- ustalenie danych wyjściowych do kosztorysowania,
- wykonanie przedmiaru lub obmiaru z ustaleniem podstaw wycen poszczególnych pozycji
- dokonanie wyceny
- sporządzenie kompletnego dokumentu w wymaganym zakresie i formie z odpowiednimi zestawieniami.

Techniki kosztorysowania
W okresie przed rozpowszechnieniem się techniki komputerowej kosztorysowanie prowadzone było w formie dokumentu papierowego opracowywanego na podstawie książkowych i broszurowanych wydań katalogów i cenników robót.
Obecnie dokument papierowy jest sporządzony w ostatnim etapie kosztorysowania, a większość czynności procesu kosztorysowania wykonywana jest przy pomocy techniki komputerowej.
Stosując odpowiednie oprogramowanie kosztorysowe ciężar obliczeń rachunkowych i innych czynności automatycznych przerzucony zostaje na system (program kosztorysowy), dzięki czemu kosztorysant może skoncentrować się na meritum sprawy, czyli:
- określenie właściwych danych wyjściowych do kosztorysowania,
- określenie rodzajów robót we właściwej kolejności w procesie technologicznym oraz podstaw ich wyceny,
- określenie właściwych nakładów,
- określenie cen,
- ewentualnie wprowadzenie danych opisowych i uzupełniających.

Natomiast dostępne programy do kosztorysowania wykonują:
- obliczenia rachunkowe na wprowadzonych danych, przy czym część danych oprogramowanie może pobrać samodzielnie (np. przedmiar z innych programów lub pozycji, nakłady z katalogów, ceny z cenników), a rolą kosztorysanta jest tylko ich kontrola i ewentualna korekta w uzasadnionych przypadkach,
- obliczenie narzutów wg zadanych parametrów,
obliczenie robót i kosztów dodatkowych, np. rusztowań, czasu pracy, kosztów transportu itp.,
- tworzenie niezbędnych zestawień i podsumowań, np. zestawienia materiałów, elementów scalonych, robocizny, sprzętu itp.
- wydruk kosztorysu wg ustalonych schematów,
ponadto programy te najczęściej udostępniają wiele dodatkowych, przydatnych opcji, takich jak:
- edytory formuł,
- wzory do obliczeń wielkości geometrycznych i fizycznych,
- przeliczniki jednostek,
- wczytywanie, tworzenie i edycję baz cenowych,
- tworzenie własnych katalogów nakładów,
- wymiany (eksportu i importu) danych z/do innych programów, np. do harmonogramowania, czy import przedmiarów z programów CAD,
- udostępniają opisy katalogów, zasad przedmiarowania itp.
- i inne.

Baza techniczna i normatywna kosztorysowania
W procesie kosztorysowania, kosztorysant opiera się na:
- bazie technicznej
- bazie normatywnej (normowej).

Baza techniczna to ogół informacji niezbędnych do sporządzenia kosztorysu dotyczących konkretnej inwestycji. Baza normatywna to istniejące opracowania katalogów, cenników, instrukcji, wskaźników i zasad obowiązujących lub zalecanych do stosowania w procesie kosztorysowania.
Baza techniczna
Baza techniczna to część materiałów niezbędnych w procesie kosztorysowania, która odnosi się do danej, indywidualnej inwestycji. Są to:
- dokumentacja techniczna z przedmiarem lub obmiarem, protokołem typowania itp.,
- założenia i dane wyjściowe do kosztorysowania,
- projekt technologii robót,
- inne opracowania, dokumenty i ustalenia, odnoszące się do zakresu i technologii robót.

Baza normatywna
Bazę tę stanowią opracowania ogólne, dotyczące robót budowlanych w tym:
- zestawienia nakładów rzeczowych; robocizny, materiałów i sprzętu lub nakładów scalonych
- cenniki i zestawienia stawek,
- informacje o poziomie wskaźników i narzutów.

Grupy katalogów
- KNR: Katalogi Nakładów Rzeczowych
- KNR-W: Katalogi Nakładów Rzeczowych wyd. WACETOB
- NNRNKB: Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane - uzupełnienia do KNR
- KNR 9-XX: Katalogi Nakładów Rzeczowych wyd. ORGBUD-SERWIS
- KNR AT: Katalogi Nakładów Rzeczowych wyd. ATHENASOFT
- KNR BISTYP: Katalogi Nakładów Rzeczowych wyd. BISTYP-CONSULTING
- KNR SEK: Katalogi Nakładów Rzeczowych wyd. SEKOCENBUD
- KNR K: Katalogi Nakładów Rzeczowych wyd. KOPRIN
- KSNR: Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych
- KNNR: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
- KNNR-W: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych wyd. WACETOB
- KNP: Katalogi Norm Pracy
- KNKRB: Katalogi Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych
- KJNZMB: Katalogi Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych
- NZCPB: Normy Zużycia Czynników Produkcji Budowlanej
- KPRR: Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych
- TZKNBK: Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
- KNCK: Katalogi Norm i Cen Kosztorysowych
- ZKNR: Katalogi Zakładowe Telekomunikacyjne
- ZNR: Zestaw Nakładów Rzeczowych
- KNP nRPDE: Katalog Norm Pracy na Remonty Pionowych Dźwigów Elektrycznych
- Katalog norm czasu dla prac leśnych.

dir-com


Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza – to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Przedmiotowa definicja tego pojęcia zawarta jest w prawie budowlanym (art. 3 pkt 14 PB). Przygotowanie tej dokumentacji należy do podstawowych obowiązków kierownika budowy (art. 22 pkt 8 PB). Dokumentacja powykonawcza (razem z innymi dokumentami), po zakończeniu budowy i oddaniu obiektu budowlanego do użytkowania, podlega przekazaniu przez inwestora na rzecz właściciela lub zarządcy danej nieruchomości (art 60 PB). Właściciel ten lub zarządca są zobowiązani przechowywać dokumentację powykonawczą (wraz z pozostałymi dokumentami) przez cały okres istnienia obiektu budowlanego (art 63 PB).

Na dokumentację powykonawczą składają się więc następujące elementy:
I. Dokumentacja budowy (art. 3 pkt 13 PB) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót :
- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym
- dziennik budowy
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych
- rysunki i opisy służące realizacji obiektu (w miarę potrzeby)
- operaty geodezyjne
- książki obmiaru
- dziennik montażu (tylko dla przypadku realizacji obiektu budowlanego metodą montażu)
II. Geodezyjne pomiary powykonawcze.

dir-com